loading

מדיניות שמירת פרטיות

 1. מדיניות שמירת פרטיות:
  1. המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם, המשתמשים, להבין את מדיניות האבטחה והפרטיות של חברת “ActWise” (להלן – “החברה”) מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין החברה לבינכם.
 2. איסוף מידע והשימוש בו:
  • חברת “ActWise” אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע”י החברה: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע”י המבקרים באתר.
 3. מידע כללי על המבקרים באתר:
  • המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך.
  • המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של חברת “ActWise” לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.
 4. מידע אישי:
  • בנוסף אוספת החברה מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו’ אך ורק כאשר:
   • 4.1.1.                המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור לכלל; או
   • 4.1.2.                החברה עורכת שאלון מקוון על בסיס התנדבותי.
  • החברה, ע”י המחלקות השונות והחטיבות העסקיות הרלוונטיות שלה, נעזרת במידע האישי הנאסף ע”י משתמשים על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות החברה או המידע השונות של המבקרים באתר.
  • המידע שנמסר על ידך הוא נכס של החברה והיא תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ודרישות חוק רלוונטיות נוספות.
  • החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט לחברות בת/חברות שותפות של החברה ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר ללא הסכמתך המפורשת. החברה אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים המחוזק על מערך מחשבים נפרד כדי למנוע גישה אליו על ידי גופים אחרים.
 5. בטיחות וסודיות:
  • החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.
  • אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.
  • ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת החברה מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. ישנן השגחה ובקרה מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של החברה עם האינטרנט.
  • החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה.
  • עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ”ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
 6. “ActWise” שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

*שדות חובה

Font Resize